Cung ứng lao động

Nguon nhan luc gioi la nhung nguoi tao nen luc luong lao dong cot loi cua bat ky doanh nghiep nao muon phat trien ben vung.

Hien nay Viet Nam dang dan dau trong cac nuoc co xu huong dich chuyen cac nha may den cac cum KCN tai Viet Nam. Viet Nam dung vi tri thu 24 the gioi, la dat nuoc doi dao nguon nhan luc cho thue voi chi phi thap trong khu vuc. Chinh vi vay, trong nhung nam tro lai day, dich vu cho thue lao dong tai Viet Nam tro nen bung no va phat trien hon bao gio het.

Cung ung lao dong 6 1024x846

Nam bat duoc kho khan cua doanh nghiep hien nay ve nhu cau tuyen dung, Cung ung lao dong Hoang Thai Dai Phat duoc ra doi san sang dap ung moi nhu cau ve cung ung lao dong nhanh, nhan luc thoi vu den cac doanh nghiep; dam bao mang den nguon lao dong chat luong, nham giup cac doanh nghiep hien nay hoan thanh muc tieu san xuat, kinh doanh, tang kha nang canh tranh trong thi truong.

Cong ty cung ung nhan luc Hoang Thai Dai Phat duoc thanh lap nam 2013. Van phong chinh co dia chi tai so 1297 duong Bui Van Hoa, phuong Long Binh, Tp.Bien Hoa.

Cong ty cung ung lao dong Hoang Thai Dai Phat da co nhieu nam kinh nghiem cung ung lao dong cho nhieu doanh nghiep ve thuc pham, may mac, giay da, xuat nhap khau… Den nay Hoang Dai Phat da nhan duoc nhieu su tin nhiem tu cac doanh nghiep.

Voi nguyen tac: "Con nguoi la tai san quy gia nhat cua doanh nghiep", Cung ung nhan luc Hoang Thai Dai Phat luon trung thanh voi su menh cung ung nguon luc phu hop nhat cho cac doanh nghiep o nhieu linh vuc khac nhau. Cung ung nhan luc Hoang Thai Dai Phat da va dang no luc xay dung mot tap the doan ket, vung manh, ma o do tri tue, suc sang tao, su nang dong, nhiet huyet cua moi ca nhan duoc khoi day va phat huy cao do.

Cung ung lao dong tai cong ty Hoang Thai Dai Phat da va dang phat trien ve moi mat, nang cao uy tin va giu gin thuong hieu cua Cong ty ngay cang ben vung, voi phuong cham hoat dong.

Huong toi muc tieu chat luong ngay tu buoc dau tien cua quy trinh tu van voi khach hang de hieu ro yeu cau cua ho lam thuoc do theo tieu chuan quoc te va dieu nay luon luon la nguyen tac hoat dong.

Danh gia cao tinh ben vung xet ve yeu to nhan su o trong moi mot to chuc va day la mot trong nhung chia khoa cua su thanh cong. Coi trong ket qua cong viec hon, mang lai su hai long cho khach hang trong bat ke hoan canh nao.

Uu nhuoc diem cua dich vu cung ung lao dong

Cung ung lao dong ben canh viec mang den nhung giai phap hieu qua van con ton dong nhung uu nhuoc diem nhu sau:

Uu diem

  Viec lua chon dich vu cung ung lao dong trong khoang thoi han nao do se giam chi phi cua doanh nghiep, han che cong nhan du thua, giam ap luc ve luong va cac chi phi dao tao

  Linh hoat ve so luong nhan su trong tung giai doan, de dang thay the nhan su khi khong phu hop

  Nhanh chong va de dang tim kiem nguon lao dong voi so luong lon

  Dap ung nhanh cac tinh chat ve thoi gian lam viec nhu thoi vu, ngan han hoac ban thoi gian

  Viec dap ung nhu cau ve nguon nhan cong se thuc day cong ty phat trien, mang lai hieu qua kinh te cao va gia tang kha nang canh tranh tren thi truong

  Tao su on dinh ve nhan su noi rieng va co cau hoat dong cua doanh nghiep noi chung

  Han che toi da cac van de lien quan den phap ly

  Tao nen su on dinh cho thi truong lao dong. Trong thoi ky thuc day nhanh qua trinh san xuat, viec cung ung lao dong pho thong co the dap ung nhu cau lao dong cua doanh nghiep ma khong lo thieu hut nhan su trong thoi ky bung no hay du thua sau do.

Nhuoc diem

  Thieu su dao tao chuyen sau: Vi thoi gian can nhan cong la gap rut nen viec dao tao nhan luc la hoan toan khong the.

  Do thue nhan su tu mot nguon khac nen viec kiem soat cung nhu dam bao hoat dong cua nhan cong kha kho khan doi voi doanh nghiep. Cho nen can phai tim mot don vi uy tin de dam bao kiem soat nhan cong chat che.

  Nang suat lao dong thap hon: Vi nguon lao dong la khong lanh nghe nen cho nang suat lao dong thap hon trong khoang thoi gian dau. Sau mot thoi gian quen viec thi nang suat se dan duoc nang len.

Quy anh chi, doanh nghiep co nhu cau thue lao dong, cung ung lao dong vui long lien he 0337669934 (Zalo) Hotline: 02517306678

Dia chi: 1297 duong Bui Van Hoa, phuong Long Binh, Tp.Bien Hoa

Cung ung lao dong tai Bien Hoa Dong Nai https://vlam.vn/cung-ung-lao-dong-tai-bien-hoa-dong-nai-t21